คณะกรรมการสาขาของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ

คณะกรรมการ
ประธาน
   1. ฝ่ายส่งเสริมและประสานงาน
    คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ   พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ
    คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานองค์การสมาชิก   นายสุรเดช ฉายะเกษตริน
    คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี
    คณะกรรมการวิชาการ วิจัย ติดตามและประเมินผล   ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต
    คณะกรรมการสื่อและประชาสัมพันธ์   ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช
    
  2. ฝ่ายสงเคราะห์และแก้ไขปัญหาสังคม
    คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและช่วยเหลือด้านกฎหมาย    นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา 
    คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ    นางขนิษฐา  เทวินทรภักติ
    คณะกรรมการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศล   พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ   
     
  3. ฝ่ายพัฒนาสังคม
    คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน    ดร.วิชัย ไทยถาวร
    คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสตรี    นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง
    คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร    นายสุรเดช ฉายะเกษตริน
    คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพผู้สูงอายุและสุขอนามัย    แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม
*****************