๑. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
   
๒. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ บุคคลที่อยู่ในภาวะยากลำบาก หรือสมควรได้รับความช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้เป็นการเสริมบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชน
 
๓.

เสริมสร้าง และสนับสนุนเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคม
ร่วมกับองค์การเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนประสานงาน กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

   
   

๔.

รณรงค์และเผยแพร่ รวมทั้งการจัดหาทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาฯ และองค์กรสมาชิก จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
   
๕.
พัฒนางานอาสาสมัครของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และองค์กรสมาชิกให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ รวมาทั้งส่งเสริมจิตอาสา การมีอุดมการณ์อาสาสมัครและการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
เพื่อช่วยเหลือสังคม
   
   
๖.
ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และองค์กรสมาชิก เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหาร และการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
   
๗.

เป็นผู้แทนขององค์กรสมาชิกในการให้ข้อเสนอแนะ การกำหนดนโยบายมาตรการ
แผนงานและโครงการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม ต่อภาครัฐ