๑. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เพื่อความมั่นคงของชาติ
   
๒. ให้บริการสงเคราะห์ และบริการสวัสดิการสังคมแก่ บุคคลที่อยู่ในภาวะยากลำบาก หรือสมควรได้รับความช่วยเหลือเช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส โดยทั่วถึงและ
เป็นธรรม เป็นการเสริมบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชน
 
๓.

สร้างเครือข่ายในด้านการจัดสวัสดิการสังคมกับองค์การภาคเอกชน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์สุขของคนในสังคมไทย

   
   

๔.

รณรงค์หาทุนจากผู้มีจิตกุศล และองค์การการกุศลทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ และสนับสนุนให้องค์การสมาชิกของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในแต่ละท้องถิ่น
   
๕.
พัฒนางานอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คนไทยมีจิตอาสาช่วยเหลือกัน ส่งเสริมอบรมให้เป็นผู้มีอุดมการณ์ มีคุณธรรม ได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
   
   
๖.
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และองค์การสมาชิกของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อเพิ่ม
  ศักยภาพในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เช่น จัดให้มีการอบรมสัมมนาและเรียนรู้เทคนิคในการสื่อสาร
ที่รวดเร็วทันสมัยได้ผล ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานของฝ่ายประสานงานภาค จังหวัด และองค์การ สมาชิก ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น