องค์กรสมาชิก

รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 10

ประธานกรรมการ ประสานงานส่วนภูมิภาค
ภาค 10
นายบำรุง ทองรอด

 
สถานที่
19/28 (บ้านชัชวาลย์)
ถ.นวมินทร์ร่วมใจ
หมู่ 9 ต.ตากแดด อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 081-083-7344
โทรศัพท์ ที่ทำงาน 077-502-242 ,
077-511-437
โทรสาร 077-506-798
E-mail : bumrung@ncswt.or.th

จังหวัด ในภาค
สามัญ
สมทบ
รวม
       ชุมพร
22
9
31
      ประจวบคีรีชันธ์
1
-
1
      ระนอง
2
-
2
    


 
 รวม
25
9
34
รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 10 (คลิก)

เจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานภาค 10
นางสาวชวนพิศ ชิตอักษร
   
สถานที่
162 / 1 หมู่ 11 ซอยโพธารส
ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ ที่ทำงาน 077-502-242
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 085-789-5933

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562