สมาชิกของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มี 4 ประเภท

องค์การสมาชิก
สามัญ
สมทบ
กิตติมศักดิ์
อาสาสมัคร
รวม
ต่างประเทศ
4
2
2
-
8
ส่วนกลาง (กทม.)
279
8
-
-
287
ส่วนภูมิภาค
484
87
-
-
571
รวม
767
97
2
-
866

 

     
   

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2562