สมาชิกของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มี 4 ประเภท

องค์การสมาชิก
สามัญ
สมทบ
กิตติมศักดิ์
อาสาสมัคร
รวม
ต่างประเทศ
4
2
2
-
8
ส่วนกลาง (กทม.)
296
12
-
-
308
ส่วนภูมิภาค
520
120
-
-
640
รวม
820
134
2
-
956

 

     
   

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562