ข่าวและภาพกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     
 
*************************
 
     
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  
     
     
     
                       คุณอมลภา จิโรจจาตุรนต์ บริจาคข้าวสาร 20 ถุง เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมีนายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบ  
     
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  
     
     
     
     
     
                       คุณน้องนุช ประสมคำ และคณะ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 1,900.-บาท โดยมี คุณรุจิรา จรัสอุทัย และสำนักบริหารงานกลาง ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  
     
     
     
                       พลโทหญิง คนึงนิจ พึ่งแย้ม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  
     
     
     
                       ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  
     
     
     
   
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
     
     
     
                       พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  
     
     
     
                       คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  
     
     
     
                       เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 31 ตุลาคม 2561  
     
     
     
     
     
     
     
                       คุณศิวาธร พรหมปฏิมา พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 4,000.-บาท และขนมจีน น้ำพริก จำนวน 90 ชุด ไก่ต้ม จำนวน 90 ตัว หมูสันในต้ม จำนวน 90 ชิ้น ข้าวสวย จำนวน 90 ถ้วย และขนมหวาน จำนวน 90 ชุด โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 26 ตุลาคม 2561  
     
     
     
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 22 ตุลาคม 2561  
     
     
     
                       คุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 19 ตุลาคม 2561  
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 17 ตุลาคม 2561  
     
     
     
                       คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 12 ตุลาคม 2561  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                       พันโท เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท พร้อมด้วยคุณศรีนวล เสริมสุขสกุลชัย มอบเงินสนับสนุน จำนวน 1,000.-บาท  และขนมวุ้นกะทิ จำนวน 80 ถ้วย คุณรัชต์ภา วชิราภรณ์เดช มอบเงินสนับสนุน จำนวน 1,000.-บาท คุณวรรณโชติ ปทุมเทวาภิบาล มอบเงินสนับสนุน จำนวน 500.-บาท  และคุณจรูญ สิริปัญจพร มอบเงินสนับสนุน จำนวน 500.-บาท โดยมี คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 11 ตุลาคม 2561  
     
     
     
     
     
     
     
                       แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาให้บริการตรวจสุขภาพ มอบยารักษาโรค พร้อมนำเครื่องอุปโภค ได้แก่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ผงซักฟอก จำนวน 150 ชุด อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 ชุด เสื้อผ้า จำนวน 5 ลัง  แก่ผู้มารับบริการโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 10 ตุลาคม 2561  
     
     
     
     
     
                       ผู้แทนร้อยโท สัณชัย เองตระกูล และคณะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000.-บาท โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับพร้อมดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ ทั้งนี้    ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร  จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ด้วย  
     
  วันที่ 5 ตุลาคม 2561  
     
     
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 ตุลาคม 2561  
     
     
     
     
     
     
     
   
     
                       ดร.มานิธ และ คุณญาณรักษ์ มานิธิคุณ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และได้มอบเงินให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน จำนวน 100,000.-บาท และโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 15,000.-บาท โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วย คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และคณะผู้บริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 3 ตุลาคม 2561  
     
   
     
     
     
                       ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
     
     
     
                       คุณนพกุล เกตุพันธุ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 26 กันยายน 2561  
     
     
     
     
     
   
     
                       รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และรับมอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 2,000.-บาท จากคุณปารินทร์ สุเมธสิทธิกุล บุตรพลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  
     
  วันที่ 25 กันยายน 2561  
     
     
     
     
     
     
     
   
     
                       คุณธัญญพัณฑ์ เตชะพัฒน์สิริ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท พร้อมนำอาหารมาจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่สภาฯ ได้แก่ บะหมี่ - เกี๊ยว จำนวน 200 ชาม ก๋วยจั๊บ จำนวน 200 ชาม ส้มตำ และไก่ทอด จำนวน 100 ชุด พร้อมด้วยคุณยุพเรศ บรรเจิดสกุล สนับสนุนยาคูลท์ จำนวน 550 ขวด โดยมีคุณชินชัย ชี้เจริญ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 24 กันยายน 2561  
     
     
     
     
     
                       คุณธัญญารัตน์ รัตนสันติชาติศักดิ์และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานจำนวน 15,000.-บาท โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ และคุณวิไลพร สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 4,000.-บาท  
     
  วันที่ 21 กันยายน 2561  
     
   
     
     
     
                       คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบผู้แทนดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 20 กันยายน 2561  
     
     
     
                       คุณหญิงเอื้อทิพย์ บุญทรง กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 19 กันยายน 2561  
     
     
     
                       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูติ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำขนมจีน 35 กิโลกรัม แกงเขียวหวานไก่ น้ำยา, น้ำพริก อย่างละ 1 หม้อ มาเลี้ยงแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 18 กันยายน 2561  
     
     
     
                       คุณกันตา ดีเติม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 17 กันยายน 2561  
     
     
     
                       พลโทหญิง คนึงนิจ พึ่งแย้ม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 14 กันยายน 2561  
     
     
     
                       ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 7 กันยายน 2561  
     
     
     
     
     
     
     
                       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานส้มโอ โดยท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นำมาเลี้ยง แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 6 กันยายน 2561  
     
     
     
   
     
                       พลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 5 กันยายน 2561  
     
     
     
     
     
                       คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 กันยายน 2561  
     
   
     
     
     
                       เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ