ข่าวและภาพกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     
 
*************************
 
     
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
  คุณชินชัย ชี้เจริญ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
  คุณแม่อรทัย รมยานนท์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000.-บาท โดยมี คุณธิดารักษ์ สัจจพงษ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ผู้บริหาร บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นำโดยเภสัชกร ศักดา เสมา และคุณหทัยรัตน์ อุดมลาภธรรม  และคณะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน  20,000.-บาท พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มอบให้แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
     
     
  ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และ คุณเสาวนา ปิยะพิสุทธิ์  เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุน 10,000.-บาท และนิสิตนักศึกษา ภาควิชาดนตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 16 คน แสดงดนตรีจิตอาสาให้กับผู้มารับบริการโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
     
     
  คุณบวรพรรณ รัฐประเสริฐ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 15,000.-บาท โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ.และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
  คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
  คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน นำอาหารผัดเขียวหวานปลา พร้อมข้าว จำนวน 80 ที่ มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมจากอาหารประจำวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
   
     
  คุณหญิงเอื้อทิพย์ บุญทรง กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
     
     
     
     
  คุณณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000.-บาท โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับมูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูติ นำขนมบัวลอยไข่หวาน จำนวน 150 ชุด มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
  พลโทหญิง คนึงนิจ พึ่งแย้ม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
     
     
  ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำไอศกรีมมาจัดเลี้ยงเพิ่มเติม แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ จำนวน 170 ถ้วย  
     
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
  พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  พลโท วิชัย เวศวงศ์ษาทิพย์ คุณกฤต - คุณกิ่งแก้ว โกมลฤทธิ์ และคุณนุชนาฏ สุวรรณมณี เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 11,000.-บาท โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  
     
     
     
     
     
     
     
  นางเจริญ โสขุมา มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,500.-บาท โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการ เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้อำนวยการบริหาร ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 25 เมษายน 2562  
     
     
     
  ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 23 เมษายน 2562  
     
     
     
  พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคณะ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 3,000.-บาท ลูกชิ้น/ไส้กรอก จำนวน 300 ไม้ และข้าวสาร จำนวน 2 ถุง  
     
  วันที่ 22 เมษายน 2562  
     
     
     
  คุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 17 เมษายน 2562  
     
     
     
  คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 10 เมษายน 2562  
     
     
     
  คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ คุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 9 เมษายน 2562  
     
     
     
  คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 5 เมษายน 2562  
     
   
     
     
     
  ดร.ปรีชา คฤหวาณิช และคณะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน  20,000.-บาท โดยมีร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 4 เมษายน 2562  
     
     
     
     
     
  สโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 3 ซอนเชี่ยนภัทรพร สันตธาดาพร และสมาชิก เป็นเจ้าภาพ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,500.-บาท โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภา และ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 3 เมษายน 2562  
     
     
     
  แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 29 มีนาคม 2562  
     
     
     
   
     
  ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีคุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 25 มีนาคม 2562  
     
     
     
  คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 22 มีนาคม 2562  
     
     
     
  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 21 มีนาคม 2562  
     
     
     
   
     
  คุณชินชัย ชี้เจริญ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  วันที่ 20 มีนาคม 2562  
     
     
     
     
     
  คุณนภาภิส ตรีเพ็ชรไพศาล และคณะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 13,300.-บาท พร้อมนำขนมคัพเค้ก จำนวน 120 ชิ้น และข้าวเหนียวหมู จำนวน 80 กล่อง มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมจากอาหารประจำวัน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 18 มีนาคม 2562  
     
     
     
  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 15 มีนาคม 2562  
     
   
     
     
     
     
     
  คุณรสริน มหาคุณาจีระกุล และครอบครัว เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000.-บาท โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 13 มีนาคม 2562  
     
     
     
  ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ บริษัท ธนเทพเทวา ออกาไนท์เซอชั่น จำกัด เป็นเจ้าภาพ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน  20,000.-บาท โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 12 มีนาคม 2562  
     
     
     
   
     
  คุณเรณูศรี ธนวัฒน์พงศ์ชัย ผู้แทนบริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน  20,000.-บาท โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 11 มีนาคม 2562  
     
   
     
     
     
  คุณสุนันท์ โรจนธรรม มอบเงิน จำนวน 10,000.-บาท พร้อมด้วยคุณแก้วเก้า เผอิญโชค มอบเงิน จำนวน 6,000.-บาท เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 6 มีนาคม 2562  
     
     
     
     
     
  พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สถาบันประสาทวิทยา ให้บริการ ตรวจสุขภาพ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 มีนาคม 2562  
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  คุณกฤต - คุณกิ่งแก้ว โกมลฤทธิ์ มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 5,000.-บาท และมอบสบู่ รวมทั้งเงินให้แก่ผู้มารับบริการ จำนวน 120 ราย พร้อมด้วย คุณปกิต - คุณนัชชา จิโรจจาตุรนต์ บริจาคข้าวสาร 30 ถุง เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 1 มีนาคม 2562  
     
     
     
  คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ