ข่าวและภาพกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     
 
*************************
 
     
  วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  
     
     
     
     
     
     
     
 

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 100 คน ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 06.30 น. เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าตึกมหิดล สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ซึ่งสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมการมอบอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 18 ณ วันที่ 30 มกราคม 2564  โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID.-.19 ) ด้วยการให้ใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และการเว้นระยะห่างทางสังคม หลังเสร็จการมอบอาหารจะทำความสะอาดเก้าอี้ด้วยแอลกอฮอลล์ และล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง
                     ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 100 คน

 
     
  วันที่ 22 ธันวาคม 2563  
     
     
     
  พันเอกหญิง ยุพาภรณ์ กรินชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหาร โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 17 ธันวาคม 2563  
     
   
     
     
     
  คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณนภาสิริ ผาสุกวนิช กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหาร โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 3 ธันวาคม 2563  
     
     
     
  คุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 1 ธันวาคม 2563  
     
   
     
     
     
  พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  
     
     
     
  คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล เหรัญญิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  
     
     
     
     
     
  แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  
     
   
     
     
     
  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  
     
     
     
  คุณสมบัติ วัฒนไทย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  
     
     
     
  คุณตุ้มทอง มุสิกรัตน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ