ข่าวและภาพกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     
 
*************************
 
     
  วันที่ 3 สิงหาคม 2560  
     
     
     
     
     
                       สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนอดีตคณบดีสวัสดิ์ - ณัฐ - มันตรี และชมรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง  เลขะกุล อุปนายกสมาคมฯ และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 21,000.-บาท โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประธานคณะกรรมการโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 2 สิงหาคม 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณปานิสา พรมเทพ ผู้แทนคุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 1 สิงหาคม 2560  
     
   
     
     
     
     
     
                       คุณหญิงเอื้อทิพย์ บุญทรง กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  
     
   
     
     
     
                       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ  ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
     
     
                       นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สถาบันประสาทวิทยา ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา มาให้บริการตรวจสุขภาพ มอบยารักษาโรค พร้อมนำเครื่องอุปโภค ได้แก่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ผงซักฟอก จำนวน 150 ชุด พร้อมเสื้อผ้า จำนวน 10 ลัง แก่ผู้มารับบริการโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี
นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับ
 
     
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       คุณจวงจันทร์  ประวัติรุ่งเรือง  ดร.ปราศรัย  ประวัติรุ่งเรือง และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมีจิตอาสา นิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรเลงดนตรีไทยให้ผู้รับบริการโครงการน้ำพระทัยฯ โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลเอก สิงหา  เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
                       ดร. ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
   
     
                       ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
   
     
     
     
                       พลเอก สิทธิ์ สิทธิมงคล ประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๘ (สวปอ.มส.๘) และคณะ เชิญชวนโดยพันเอก (พิเศษ) หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 20,000.-บาท แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
                       คุณบุญหลง แสงวิจิตร และคุณดวงพร แสงวิจิตร พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 16,000.- บาท พร้อมมอบขนมโดนัท 1,000 ชิ้น แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีพลตรีหญิงพูลศรี   เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
                       พลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       คุณนารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์ และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 30,000.- บาท พร้อมมอบขนมเค้กกล้วยหอม 150 ชิ้น แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีคุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
                       เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
   
     
                       คุณสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน พร้อมมอบเงิน จำนวน 5,000.- บาท และคุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ สนับสนุนขนมอบกรอบ จำนวน 300 ห่อ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
 
     
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
                       บจก. ส.โชคจรรยาพืชผล โดย คุณกิตติวัฒน์ และคุณพรภินันท์ ศิระวิเชษฐ์กุล พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ที่มารับบริการ และบริจาคเงินจำนวน 13,000.-บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
     
     
                       พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม และคุณฐานิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2 เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ที่มารับบริการ และมอบเงินจำนวน 10,000.-บาท โดยมีคุณขนิษฐา เทวินทรภักติ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
                       ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต นายกราชบัณฑิตยสภา กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 30 มิถุนายน 2560  
     
     
     
                       คุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมี พลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ ร่วมการจัดเลี้ยงอาหารด้วย  
     
  วันที่ 29 มิถุนายน 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สมัย พ.ศ.2560 - 2563 ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 28 มิถุนายน 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สมัย พ.ศ.2560 - 2563 ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 26 มิถุนายน 2560  
     
     
     
                       คุณพัชนี เธียรธวัช รักษาการเหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 21 มิถุนายน 2560  
     
   
     
     
     
                       แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 15 มิถุนายน 2560  
     
     
     
     
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และแพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
     
     
                       คุณพัชร์ เคียงศิริ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร่รวมใจ จำกัด และคณะ มอบข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบ  
     
  วันที่ 14 มิถุนายน 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560  
     
   
     
     
     
     
     
                       คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 7 มิถุนายน 2560  
     
     
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 6 มิถุนายน 2560  
     
   
     
     
     
   
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี รองประธานสภา และคุณสุรเดช ฉายะเกษตริน รองประธานสภา ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 5 มิถุนายน 2560  
     
     
     
                       ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 1 มิถุนายน 2560  
     
     
     
                       คุณฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2 มอบข้าวสาร พร้อมด้วยน้ำตาลทราย ขนมปังกรอบ น้ำมันหอย น้ำปลา น้ำมันพืช และซอสปรุงรส เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลเอก สิงหา เสาวภาพ ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบ  
     
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  
     
   
     
     
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลเอก สิงหา เสาวภาพ ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  
     
   
     
     
     
     
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีคุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที
ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับ และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
 
     
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณพัชนี  เธียรธวัช เหรัญญิก ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 26 เมษายน 2560  
     
     
     
   
     
                       คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองเลขาธิการสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สถาบันประสาทวิทยา ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบยารักษา แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 25 เมษายน 2560  
     
   
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 21 เมษายน 2560  
     
   
     
     
     
     
     
     
     
                       คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมี คุณนันทิยา วงศ์วานิชย์ คุณศิวกร ชัยวัฒนายน คุณลักษณา วงศ์รุ่งโรจน์กิจ คุณสมพร กิตติกรเจริญ คุณนิธิภัทร์ อนันตวิไลเลขา และคุณศักดา สันตธาดาพร ร่วมเลี้ยงอาหารและบริจาคเงินรวมจำนวน 42,000.-บาท  
     
  วันที่ 19 เมษายน 2560  
     
   
     
     
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 18 เมษายน 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 11 เมษายน 2560  
     
   
     
     
     
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 7 เมษายน 2560  
     
     
     
     
     
                       พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมีคณะสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี และ วปอ. มส.8 ร่วมเลี้ยงอาหารและบริจาคเงินจำนวน 10,000.-บาท  
     
  วันที่ 5 เมษายน 2560  
     
   
     
     
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการและคณะให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 4 เมษายน 2560  
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ