ข่าวและภาพกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     
 
*************************
 
     
  วันที่ 16 ตุลาคม 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       พันเอก ธวัชชัย วรรณดิลก โดยคุณรำเพยพรรณ เนียมพลอย และคุณปราณี จีรพรชัย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท โดยมีแพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 12 ตุลาคม 2560  
     
     
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 10 ตุลาคม 2560  
     
     
     
     
     
     
     
   
     
                       ดร.มานิธ และคุณญาณรักษ์ มานิธิคุณ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และได้มอบเงินให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน จำนวน 100,000.-บาท และโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 15,000.-บาท โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วย คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และคุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 4 ตุลาคม 2560  
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                       สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดโครงการ “จิตอาสาโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รณรงค์ทำความสะอาด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยการทำความสะอาดถนน และตัดแต่งกิ่งไม้ ตลอดจนการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ร่วมโครงการ จำนวน 500 คน ณ ชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560  
     
  วันที่ 29 กันยายน 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีคุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที
ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับ และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
 
     
  วันที่ 28 กันยายน 2560  
     
     
     
   
     
                       คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน นำอาหารแกงมัสมั่นไก่ พร้อมข้าว จำนวน 100 ที่ มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมจากอาหารประจำวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
 
     
  วันที่ 22 กันยายน 2560  
     
     
     
                       พลโทหญิง คนึงนิจ พึ่งแย้ม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 21 กันยายน 2560  
     
     
     
                       ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 15 กันยายน 2560  
     
     
     
     
     
                       คุณจิราพร เจริญกิตติยาภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 5,000.- โดยมี พันเอก (พิเศษ)หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 14 กันยายน 2560  
     
     
     
     
     
     
     
                       คุณนะคอน เพ็ญสุข และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยนำขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ จำนวน 120 จาน พร้อมขนมปังกรอบ จำนวน 3 ปี๊บ มาจัดเลี้ยงแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลตรีหญิงพูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 12 กันยายน 2560  
     
     
     
   
     
     
     
                       คุณสุพินท์ มีชูชีพ และคุณแม่ซิ่วไน้ แซ่ก๊วย เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานจำนวน 10,000.-บาท โดยมีพลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 10 กันยายน 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภา รับมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม จาก พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ เพื่อใช้ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ณ วัดโลกานุเคราะห์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  
     
  วันที่ 8 กันยายน 2560  
     
     
     
                       เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 กันยายน 2560  
     
   
     
     
     
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 1 กันยายน 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       คุณบุญยืน - คุณจำนอง สามี และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยนำกระเพาะปลา จำนวน 150 ชาม ขนมจีนน้ำยา จำนวน 150 ชาม และขนมวุ้นกะทิ จำนวน 70 ถ้วย มาจัดเลี้ยงแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 30 สิงหาคม 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 25 สิงหาคม 2560  
     
     
     
     
     
     
     
                       คุณวิพล อำนวยผลชัย และศิลปิน ดารา จากสตอเบอรี่ทีวี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 9,500.-บาท โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 24 สิงหาคม 2560  
     
     
     
   
     
     
     
                       คุณพิชญ์นภานันทน์ ธนนิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ที่มารับบริการ และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท พร้อมมอบขนมปัง นมกล่อง จำนวน 210 ชุด และขนมข้าวต้มมัด จำนวน 190 ชิ้น โดยมีคุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 23 สิงหาคม 2560  
     
     
     
                       คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 22 สิงหาคม 2560  
     
   
     
     
     
                       ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 21 สิงหาคม 2560  
     
   
     
     
     
                       แพทย์หญิงสุวณี  รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 18 สิงหาคม 2560  
     
     
     
   
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 17 สิงหาคม 2560  
     
     
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 15 สิงหาคม 2560  
     
   
     
     
     
     
                       คุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 11 สิงหาคม 2560  
     
     
     
     
     
     
     
                       คุณสุพรรณิการ์ อภิบาลรัตน์ คุณกิรเดช อภิบาลรัตน์ (โปรอาร์ม) และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดยนำข้าวมันไก่ จำนวน 200 จาน บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง จำนวน 200 ชาม มาจัดเลี้ยงแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ พร้อมมอบเงิน จำนวน 10,000.-บาท และคุณชาญชัย - คุณช่อมาลี บรรจงศิริ ได้นำนมกล่อง จำนวน 180 กล่อง มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติม โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณจิตรี จิวะสันติการ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  และคุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 10 สิงหาคม 2560  
     
     
     
                       คุณนพกุล เกตุพันธุ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 3 สิงหาคม 2560  
     
     
     
     
     
                       สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนอดีตคณบดีสวัสดิ์ - ณัฐ - มันตรี และชมรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง  เลขะกุล อุปนายกสมาคมฯ และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 21,000.-บาท โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประธานคณะกรรมการโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 2 สิงหาคม 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณปานิสา พรมเทพ ผู้แทนคุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 1 สิงหาคม 2560  
     
   
     
     
     
     
     
                       คุณหญิงเอื้อทิพย์ บุญทรง กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  
     
   
     
     
     
                       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ  ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
     
     
                       นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สถาบันประสาทวิทยา ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา มาให้บริการตรวจสุขภาพ มอบยารักษาโรค พร้อมนำเครื่องอุปโภค ได้แก่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ผงซักฟอก จำนวน 150 ชุด พร้อมเสื้อผ้า จำนวน 10 ลัง แก่ผู้มารับบริการโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี
นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับ
 
     
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       คุณจวงจันทร์  ประวัติรุ่งเรือง  ดร.ปราศรัย  ประวัติรุ่งเรือง และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมีจิตอาสา นิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรเลงดนตรีไทยให้ผู้รับบริการโครงการน้ำพระทัยฯ โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลเอก สิงหา  เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
                       ดร. ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
   
     
                       ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
   
     
     
     
                       พลเอก สิทธิ์ สิทธิมงคล ประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๘ (สวปอ.มส.๘) และคณะ เชิญชวนโดยพันเอก (พิเศษ) หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 20,000.-บาท แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
                       คุณบุญหลง แสงวิจิตร และคุณดวงพร แสงวิจิตร พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 16,000.- บาท พร้อมมอบขนมโดนัท 1,000 ชิ้น แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีพลตรีหญิงพูลศรี   เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
                       พลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       คุณนารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์ และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 30,000.- บาท พร้อมมอบขนมเค้กกล้วยหอม 150 ชิ้น แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีคุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
                       เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
   
     
                       คุณสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน พร้อมมอบเงิน จำนวน 5,000.- บาท และคุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ สนับสนุนขนมอบกรอบ จำนวน 300 ห่อ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
 
     
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
                       บจก. ส.โชคจรรยาพืชผล โดย คุณกิตติวัฒน์ และคุณพรภินันท์ ศิระวิเชษฐ์กุล พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ที่มารับบริการ และบริจาคเงินจำนวน 13,000.-บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
     
     
     
     
                       พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม และคุณฐานิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2 เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ที่มารับบริการ และมอบเงินจำนวน 10,000.-บาท โดยมีคุณขนิษฐา เทวินทรภักติ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560  
     
     
     
                       ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต นายกราชบัณฑิตยสภา กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ