ข่าวและภาพกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     
 
*************************
 
     
  วันที่ 18 มิถุนายน 2561  
     
     
     
     
     
     
     
   
     
                       คณะหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 95,000.-บาท โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 13 มิถุนายน 2561  
     
     
     
   
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 11 มิถุนายน 2561  
     
     
     
                       คุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 8 มิถุนายน 2561  
     
     
     
   
     
   
     
     
     
     
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคุณจิตรี จิวะสันติการ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 1,000.-บาท และคุณทศพล จิโรจจาตุรนต์ บริจาคข้าวสาร 40 ถุง เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  วันที่ 6 มิถุนายน 2561  
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561  
     
     
     
     
     
     
     
                       พลโทวิชัย - พลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท พร้อมคุณกฤต - คุณกิ่งแก้ว โกมลฤทธิ์ สนับสนุนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 120 ชุด  โดยมีคุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2561  
     
     
     
                       คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่โรงแรม แกรนด์
เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน นำอาหารพะโล้ปีกเป็ด พร้อมข้าวสวย จำนวน 150 ที่ มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมจากอาหารประจำวันแก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
 
     
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  
     
     
     
     
     
                       คุณเสาวนา ปิยะพิสุทธิ์ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน พร้อมมอบเงินจำนวน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พลโทหญิง คนึงนิจ พึ่งแย้ม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  
     
     
     
                       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมนำขนมจีนแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย และขนมไทย มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561  
     
     
     
     
     
                       ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง กรรมการอำนวยการ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน พร้อมมอบเงินจำนวน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  
     
     
     
   
     
                       พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  
     
     
     
     
     
                       พลตรีหญิง วีราพรรณ เนินลพ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 20,000.-บาท และคุณภูฤทธิ์ เธียรธวัช จำนวน 3,000.-บาท โดยมี พลตรีหญิง ดร.อังคณา  สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                       ดร.มานิธ และคุณญาณรักษ์ มานิธิคุณ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน จำนวน 100,000.-บาท และโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 15,000.-บาท โดยมีนายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณพัชร์ เคียงศิริ  กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  
     
     
     
     
     
     
     
                       พลเรือเอก สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ และคุณทัศนีย์ เมธยาภา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 15,000.-บาท โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2561  
     
     
     
     
     
                       คุณจันทนา ดำเนินพิริยะกุล คุณจิราพร เจริญกิตติยาภรณ์ และคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 15,000.-บาท โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561  
     
     
     
     
     
     
     
                       นายธีระเดช ยงนรเศรษฐกุล ผู้จัดการโครงการ - แผนกสื่อสารองค์กร และนายภาติกร ลัคนะเวทย์ ผู้จัดการโครงการ - แผนกสื่อสารองค์กร บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) เยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 26 เมษายน 2561  
     
     
     
     
     
     
     
                       คุณธัญญา จันทรวิสูตร และคุณภัทรพร ส่งศิริ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน คนละ 10,000.-บาท คุณวรพัชร วิชยาภัย บริจาคสมทบ จำนวน 5,000.-บาท คุณสัญธิญา จันทรวิสูตร บริจาคสมทบ จำนวน 2,000.-บาท และคุณสุพินดา โชคชัยนิรันดร์ มอบขนมไข่ จำนวน 150 ชุด โดยมีนายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะทีผู้อำนวยการบริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
 

วันที่ 20 เมษายน 2561

 
     
     
     
   
     
     
     
     
     
                       นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้มารับบริการ โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 18 เมษายน 2561  
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 17 เมษายน 2561  
     
     
     
     
     
                       คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมี คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 11 เมษายน 2561  
     
     
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการ
น้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
 
     
  วันที่ 9 เมษายน 2561  
     
     
     
                       คุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ   
     
  วันที่ 5 เมษายน 2561  
     
     
     
                       คุณจิตรี จิวะสันติการ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ   
     
     
     
                       คุณฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2 มอบผู้แทน บริจาคข้าวสาร และไข่ไก่ เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบ  
     
  วันที่ 4 เมษายน 2561  
     
     
     
     
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี คุณนพกุล เกตุพันธุ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 28 มีนาคม 2561  
     
     
     
   
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 27 มีนาคม 2561  
     
   
     
     
     
                       คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่โรงแรม แกรนด์
เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน นำอาหารต้มยำทะเล พร้อมข้าว 200 ที่ มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมจากอาหารประจำวันแก่ผู้ตกงานและ
ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
 
     
  วันที่ 26 มีนาคม 2561  
     
     
     
                       คุณหญิงเอื้อทิพย์ บุญทรง กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 21 มีนาคม 2561  
     
   
     
     
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลโทหญิง คนึงนิจ พึ่งแย้ม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 14 มีนาคม 2561  
     
     
     
                       พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 13 มีนาคม 2561  
     
     
     
                       พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
 
     
  วันที่ 12 มีนาคม 2561  
     
   
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 8 มีนาคม 2561  
     
     
     
                       คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 5 มีนาคม 2561  
     
     
     
     
     
                       คุณกัลยารัตน์ บุณย์เพิ่ม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 20,000.-บาท โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ และเภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ