ข่าวและภาพกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     
 
*************************
 
     
  วันที่ 4 ตุลาคม 2561  
     
     
     
     
     
     
     
   
     
                       ดร.มานิธ และ คุณญาณรักษ์ มานิธิคุณ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และได้มอบเงินให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน จำนวน 100,000.-บาท และโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 15,000.-บาท โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วย คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และคณะผู้บริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 3 ตุลาคม 2561  
     
   
     
     
     
                       ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
     
     
     
                       คุณนพกุล เกตุพันธุ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 26 กันยายน 2561  
     
     
     
     
     
   
     
                       รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และรับมอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 2,000.-บาท จากคุณปารินทร์ สุเมธสิทธิกุล บุตรพลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  
     
  วันที่ 25 กันยายน 2561  
     
     
     
     
     
     
     
   
     
                       คุณธัญญพัณฑ์ เตชะพัฒน์สิริ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท พร้อมนำอาหารมาจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่สภาฯ ได้แก่ บะหมี่ - เกี๊ยว จำนวน 200 ชาม ก๋วยจั๊บ จำนวน 200 ชาม ส้มตำ และไก่ทอด จำนวน 100 ชุด พร้อมด้วยคุณยุพเรศ บรรเจิดสกุล สนับสนุนยาคูลท์ จำนวน 550 ขวด โดยมีคุณชินชัย ชี้เจริญ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 24 กันยายน 2561  
     
     
     
     
     
                       คุณธัญญารัตน์ รัตนสันติชาติศักดิ์และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานจำนวน 15,000.-บาท โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ และคุณวิไลพร สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 4,000.-บาท  
     
  วันที่ 21 กันยายน 2561  
     
   
     
     
     
                       คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบผู้แทนดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 20 กันยายน 2561  
     
     
     
                       คุณหญิงเอื้อทิพย์ บุญทรง กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 19 กันยายน 2561  
     
     
     
                       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูติ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำขนมจีน 35 กิโลกรัม แกงเขียวหวานไก่ น้ำยา, น้ำพริก อย่างละ 1 หม้อ มาเลี้ยงแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 18 กันยายน 2561  
     
     
     
                       คุณกันตา ดีเติม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 17 กันยายน 2561  
     
     
     
                       พลโทหญิง คนึงนิจ พึ่งแย้ม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 14 กันยายน 2561  
     
     
     
                       ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 7 กันยายน 2561  
     
     
     
     
     
     
     
                       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานส้มโอ โดยท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นำมาเลี้ยง แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 6 กันยายน 2561  
     
     
     
   
     
                       พลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 5 กันยายน 2561  
     
     
     
     
     
                       คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 กันยายน 2561  
     
   
     
     
     
                       เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 29 สิงหาคม 2561  
     
     
     
                       ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 27 สิงหาคม 2561  
     
     
     
                       พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ มอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง จำนวน 7 ลัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 20 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค ให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบ  
     
  วันที่ 24 สิงหาคม 2561  
     
     
     
                       มูลนิธินำเหยามาโจ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดย นาย LIN.YAO-TANG.ประธานมูลนิธินำเหยามาโจ้ว บริจาคข้าวสาร จำนวน 34 กระสอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 12 ลัง ให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
     
     
                       คุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 21 สิงหาคม 2561  
     
     
     
     
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 17 สิงหาคม 2561  
     
     
     
                       คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 16 สิงหาคม 2561  
     
     
     
                       คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 14 สิงหาคม 2561  
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 9 สิงหาคม 2561  
     
     
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 3 สิงหาคม 2561  
     
     
     
     
     
                       คุณนพกุล เกตุพันธุ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการจิตอาสามาบรรเลงดนตรีไทย ให้กับผู้มารับบริการอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน