“ขอบใจสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ที่ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานอย่างเข้มแข็งตลอดมา”
พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

     
     

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๓๙ จำนวน ๒ ล้านบาท เพื่อสมทบทุน มูลนิธิศิลปาชีพ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน จำนวน ๒ ล้านบาท คืนให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งเป็นกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยขอให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ช่วยเป็นแกนกลางจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพราะอาหารมื้อกลางวันถือเป็นมื้อสำคัญที่คนเราต้องใช้พลังงานกันมาก หากทุกคน มีความอิ่ม ไม่ต้องหิวโหยอาหาร ก็จะมีกำลังใจต่อสู้ชีวิต เป็นการช่วยลดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมไปได้อีกทางหนึ่ง

 

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาดำเนินการโดยจัดตั้งเป็นโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ตกงานและผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวมทั้งครอบครัว ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ณ บริเวณชั้น ๑ ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงห่วงใยและติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ และผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ มาดูแลโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเป็นประจำ และได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ ให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ใช้จ่ายในโครงการฯ ตลอดมา
นอกจากนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานข้าวสาร  อาหารแห้ง  ผักสด  และผลไม้ตามฤดูกาลแก่ผู้มารับบริการด้วย

รถยนต์ทำครัวเคลื่อนที่ โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้นำคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าพบท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และท่านผู้หญิงจรุงจิตต์   ทีขะระ  ได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดสร้างรถยนต์ทำครัวเคลื่อนที่ เพื่อเป็นครัวประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยต่างๆ พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในโอกาสต่างๆ ด้วย
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดทำรถยนต์ทำครัวเคลื่อนที่ โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และได้ใช้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เป็นปฐมฤกษ์ในงานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ณ สวนอัมพร  และได้นำไปจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน ในโอกาสต่างๆ อาทิ งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง งาน “ ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ  Bike For The King ” ณ สะพานภูมิพล   และประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ในปี ๒๕๕๗  งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๕๙  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ และงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ สวนอัมพร

ในปี ๒๕๕๖ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สู่ภูมิภาค ๗๖ จังหวัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศ ในเดือนสิงหาคม และปี๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด และโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ส่วนภูมิภาค ร่วมกับจังหวัด ๗๖ จังหวัด ในเดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นอกจากนี้ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ในการจัดกิจกรรมหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ในชุมชนต่างๆ โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสี่มุมเมือง และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานพร้อมจัดถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย

ในโอกาสครบ ๕๕ ปี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในปี ๒๕๕๘ ได้จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวม ๒ ครั้ง ครั้งที่๑ วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และครั้งที่๒ วันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานที่ร่วมงานให้บริการตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ให้การสนับสนุนกำลังพลในการประกอบอาหารและบริการเลี้ยงอาหาร
- สถาบันประสาทวิทยา จัดคณะแพทย์และพยาบาล ให้บริการตรวจสุขภาพ และมอบยารักษาโรค
- โรงเรียนเสริมสวยอาจารย์ทรัพย์ ให้บริการตัดผม – ซอยผม
- สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาชีวิตและครอบครัว ปัญหาความพิการ ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ให้การสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ และจัดเจ้าหน้าที่บรรยายธรรม ให้ความรู้ ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี
- สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาโรคเหงือกและฟัน เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดปี ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้บริการเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ทุกวันทำการ ณ บริเวณชั้น ๑ ตึกนวมหาราช  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ขอเชิญท่านผู้มีจิตกุศลร่วมแบ่งปันความสุขให้กับผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ด้วยการบริจาคเงิน สิ่งของหรือเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือด้านกฎหมาย
โทรศัพท์ ๐๒ - ๓๕๔ - ๗๕๓๓ - ๓๗  ต่อ  ๔๑๒ , ๔๑๕
โทรสาร  ๐๒ - ๓๕๔ – ๗๕๔๓
หรือที่ ชั้น ๑ ตึกนวมหาราช
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๒๕๗ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

4| | |   Download ใบแสดงความจำนงบริจาค โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน   | | |3

-------------------------------------------------------

การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน

นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เป็นเวลา ๒๑ ปี เศษ

รวมจำนวนวันในการดำเนินงาน ๕,๓๑๕ วัน

มีผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการเลี้ยงอาหารกลางวัน

รวมจำนวนทั้งหมด ๑,๑๑๔,๗๖๕ คน

โดยแบ่งเป็น   ชาย ๘๕๖,๖๘๙ คน   หญิง ๒๒๔,๖๒๓ คน   เด็ก ๓๐,๓๙๗ คน

มีผู้มารับบริการด้านต่างๆ รวมจำนวน ๒๕๒,๑๕๒ คน

 

*****************