วิสัยทัศน์ :  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์การผู้นำภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ตกทุกข์ได้ยาก    

    Email      ไทย | English

 
 
 
 
 
 
 
   
ข่าวกิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัยปี พ.ศ. 2560 - 2563
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนปี 2560 โดยคุณโพธิพงษ์ – คุณยุพา ล่ำซำ
เป็นผู้อุปถัมภ์บริจาคเงินจำนวน 268,888.- บาท และมูลนิธิ
เมืองไทยยิ้ม จำนวน 350,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 618,888.- บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจน โดยมี
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ดำเนินโครงการหนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แจกถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดอยุธยา
 
 
สรุปการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักบริหารงานกลาง ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธาน ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
 
 

คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำกระเช้า
ดอกไม้อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ดร.มานิธ มานิธิคุณ
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ดาวใจโอเปร่าเฮาส์ กรุงเทพฯ

 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคณะ เป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดเวฬุวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560
 
 
คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยคุณขนิษฐา เทวินทรภักติ ประธาน พร้อมด้วยกรรมการฯ มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุบรรณ พุทธศรี ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
 
มูลนิธิพลเอก สิงหา - พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ การป้องกันปัญหาสุขภาพ และกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน โดยเริ่มโครงการในวันพุธแรกของเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลที่จะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โดยมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายกสมาคมผู้นำสตรี พัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ให้คำชี้แนะและอบรมแก่กลุ่มเยาวชน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดสรรเงินทุน ในคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาคจาก นางญาณรักษ์ มานิธิคุณ จำนวน 100,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยมี นายสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และ นางปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เกียรติร่วมในพิธี
 
 
แพทย์หญิง สุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมผู้ต้องขัง (ผู้ป่วย) ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร แก่นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2560 โดยเป็นทุนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ อุปถัมภ์ แก่นักเรียนพยาบาล (หญิง) 1 ทุน เป็นเงิน 81,270.- บาท และทุนนางชนินทร ทาดะ อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโรชิมา ในนาม MS.MITANI TSUYAKO แก่นักเรียนพยาบาล (ชาย) 1 ทุน เป็นเงิน 81,920.- บาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ จัดกิจกรรมหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ วัดปริวาสราชสงคราม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์การสมาชิก สมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ การดำเนินงานระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ  และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย  เมื่อวันที่  15 กันยายน 2560  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร รับมอบเวชภัณฑ์ยา จากคุณพวงเพชร อินทปัน ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบสังคม และเภสัชกร ภพ วีรเธียร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ณ สำนักสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือด้านกฎหมาย สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ต้องขัง (ผู้ป่วย) ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
 
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร รับมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 28,000.-บาท จากนายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ต้องขัง
(ผู้ป่วย) ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท โตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ  และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย  เมื่อวันที่  3 กันยายน 2560  ณ จังหวัดพิจิตร
 
 
นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้า “รวมน้ำใจ ห่วงใยสังคม” ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 200,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จาก นางสาวบุษกร ตรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 
 
สาธุคุณ อะคิซึมิ ซูซูกิ นายกสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโรชิมา และคุณชนินทร ทาดะ อุปนายกสมาคมฯ ได้มอบเงินจำนวน 460,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศึกษา ปี 2561 แก่นักเรียนหญิงยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชร ซึ่งมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 15.09 น. ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดคุณพุ่ม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ที่จังหวัดอำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์
 
 
นางบุษรา  เทพชาตรี  ประธานโครงการไทย - อิลลินอยส์ และคณะเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่  พลเอก สิงหา  เสาวภาพ  ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สมัย พ.ศ. 2560 - 2663 โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนางยุวดี  นิ่มสมบุญ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2560
 
 
นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร รับมอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแด่วีระบุรุษทหารชายแดนภาคใต้ จัดโดย บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทคู่ค้า เป็นเงินจำนวน 44,000.- บาท จาก นายฐิติวัชร์ ปาตัก ผู้ประสานงานโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแด่วีระบุรุษทหารชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
 
 
นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง  เลขาธิการ  และประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่าย  ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2560   ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2560
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
สรุปการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 การดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 - 12 สิงหาคม 2560 ประธานกรรมการ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
 
 
สรุปการจัดงานวันน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2560 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” มอบถุงยังชีพและปรุงอาหารแก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ที่โรงเรียนวัดท่ายาง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่น ๆ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนแก่เด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน  237  ทุน เป็นเงิน 910,500.- บาท(เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สมัย พ.ศ. 2560 - 2563 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบรรพชาสามเณรศาสนทายาท จำนวน 47 รูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม
 
 
สาธุคุณ อะคิซึมิ ซูซูกิ นายกสมาคมมิตรภาพไทย - ฮิโรชิมา และคุณชนินทร ทาดะ อุปนายกสมาคมฯ ได้แสดงความยินดีกับ พลเอก สิงหา เสาวภาพ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สมัย พ.ศ. 2560-2563 โดยพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สมัย พ.ศ. 2557-2560 และผู้บริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สมัย พ.ศ. 2557 - 2560 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบรรพชาสามเณรศาสนทายาท จำนวน 48 รูป เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ วัดสิริกาญจนาราม จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รักษาการรองเลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะ ถวายพานพุ่มดอกมะลิ แด่ พระโสภณวิริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
 
สรุปการดำเนินงานโครงการวันสำคัญ เดือนมิถุนายน 2560
 
 
สรุปการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กิจกรรมโครงการพิเศษ โดย ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองเลขาธิการ
 
 
สมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ บำบัดจิต เบิกบานใจ ใกล้ธรรมะ โดยมี ท่านจันทร์ ฉายา จันทเสฏโฐ จากสำนักสันติอโศก เป็นผู้บรรยายธรรม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ สโมสรทหารปืนใหญ่ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 
 
ศูนย์ศึกษาและวัฒนธรรมหน่วยที่ 101 วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ตำบลหล่มศักดิ์ อำเภอหล่มศักดิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2560
 
 
สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เพื่อเลือกตั้ง ประธานสภาแม่ดีเด่นแห่ง
ชาติฯ และคณะกรรมการสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ ชุดใหม่ พ.ศ.2560-2563 แทนคณะกรรมการสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ ชุดเก่า ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งมีดังนี้ คือ ประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ ได้แก่ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ พร้อมคณะกรรมการสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ 18 ท่าน ณ ห้องประชุมตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไปเมื่อเร็วๆ นี้
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560
เวลา 07.00 น. ณ ลานพลาซ่า อาคารอินดอร์สเตเดียม
สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 
 
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาคนตาบอด จ.นนทบุรี ได้จัดโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560 และทุกวันเสาร์แรกของเดือน เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตามวิถีพุทธ
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ รับมอบเงินรายได้การจำหน่ายบัตรนำโชค งานกาชาด ประจำปี 2560 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จำนวน 500 เล่ม เป็นเงิน 500,000.- บาท จาก คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการสภากาชาดไทย 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดฝึกอบรบการประกอบช่อดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ราคาช่อละ 20.- บาท ให้แก่เจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ที่เกษียณอายุ โดยมี นางพิมพ์ทิพย์ สุภาพ อาจารย์ประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิง
อัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมราชกรีฑาสโมสรให้จัดแข่งม้าการกุศลเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เมื่อวันที่  9  เมษายน  2560  ณ  สมาคมราชกรีฑาสโมสร  โดยมี  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธาน  มีรายได้จากการจัดแข่งม้าการกุศลในครั้งนี้รวมเป็นเงิน  204,664.50 บาท
 
 
นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการอำนวยการ และคณะ เข้าเฝ้าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อทูลขอพระประวัติและพระรูปของผู้ได้รับพระราชทานโล่รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดรายการทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยจัดทางรายการวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต FM 104 MHz หรือ AM 1332 KHz ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น.
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนซื้อบัตรอวยพร อเนกประสงค์ เพื่อใช้ใน โอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ และในการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ
รายได้สมทบ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน
ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
ติดต่อซื้อได้ที่สำนัก ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2354–7520 และ 0–2354–7533 – 37 ต่อ 604–607
ขนาด 6 x 8 ซม.
ราคาชุดละ 20.- บาท
(จำนวน 4 ภาพ)
ขนาด 12.5 x 17.5 ซม.
ราคาภาพละ 20.- บาท
(มี 2 แบบ)
 
คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ โดยคุณวิไลวรรณ ลายถมยา เป็นประธาน ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับคนพิการ "การทำขนมอบและขนมไทย" ครั้งที่ 1 ซึ่งมีคนพิการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 10305 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรคนพิการที่รับสลากฯ จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รวมทั้งสิ้น 151 ทุน เป็นเงิน 568,500.- บาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ WWW. NCSWT. OR. TH
 
ผลการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
 
ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่ ซึ่งประกอบด้วย เรียงความ บทกลอนและเรื่องสั้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง "แสงสว่างกลางใจลูก"
2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง "แม่ยุคใหม่กับไทยยุค ๔.๐"
3. การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
ส่งผลงานภายใน วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ncswt.or.th หรือ โทร. 0-2241-2841, 0-2241-5125 หรือ E-mail : infogit@ncswt.or.th
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และบุคคล
ผู้สนใจ เสนอชื่อ และแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความ
กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
สนใจติดต่อขอแบบกรอกประวัติและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โทร. 0-2354-7533 - 37 ต่อ 118,
0-2354-7530 หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ที่
WWW.NCSWT.OR.TH
- download ประกาศ
- download แบบกรอกประวัติ
- download แบบกรอกประวัติ (ย่อ)
- download ตัวอย่างประวัติ (ย่อ)
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือ www.ncswt.or.th และ โทรศัพท์ 02 354 7533 - 37 ต่อ 913, 205, 107
- download หลักเกณฑ์
- download แบบกรอกประวัติ
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดังนี้
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 - 25 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติม www.ncswt.or.th หรือโทร. 02-354-7533-37 ต่อ 203, 204
 
ผลการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2559 งานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
รายนามอาสาสมัครที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่น เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2559
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคา การซ่อมแซมหลังคากันสาดหน้าห้องจ่ายสลากฯ ตึกสงเคราะห์ชุมชน และหลังคาโรงอาหารที่ชำรุด โดยยื่นแสดงความจำนงที่จะประกวดราคา ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารงานบุคคลและบริการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ WWW.NCSWT.OR.TH หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-354-7533 ต่อ 206 , 02-354-7552 (สายตรง) ในวันเวลาราชการ