สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ด้วยความร่วมมือของกรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) และองค์การสงเคราะห์เอกชน  ๘  องค์การ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประสานงานด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งของทางราชการและเอกชน ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๓

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๔  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และเป็นสิริมงคลยิ่ง   สภาสังคมสงเคราะห์ฯจึงถือว่าวันที่ ๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และได้จัดงานวันน้อมเกล้าฯ เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน ๑ ล้าน เป็นทุนริเริ่มการสร้างตึกที่ทำการบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยพระราชทานนามตึกว่า  “ตึกมหิดล”  เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติคุณในด้านสังคมสงเคราะห์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร    อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดตึกนี้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๐๘

   


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ่ายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าเช่าที่ดิน อันเป็นที่ตั้งของ “ตึกมหิดล” เดือนละ ๔๐๐.- บาท ตั้งแต่เดือนกันยายน  ๒๕๐๖ จนกระทั่งปัจจุบัน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ขณะนี้สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ มีสมาชิกจำนวน ๙๗๐ องค์การ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

   
วิสัยทัศน์
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์การผู้นำภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ตกทุกข์ได้ยาก

พันธกิจ

๑. ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒. ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม
๓. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การสมาชิก องค์การภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน

ค่านิยม
ยึดมั่นคุณธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต   จิตมุ่งบริการ