สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง ประเทศไทย  ในพระบรมราชูถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ด้วยความร่วมมือของกรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) และองค์การสงเคราะห์เอกชน  ๘  องค์การ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประสานงานด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งของทางราชการและเอกชน ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๓

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๔  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และเป็นสิริมงคลยิ่ง   สภาสังคมสงเคราะห์ฯจึงถือว่าวันที่ ๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และได้จัดงานวันน้อมเกล้าฯ เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน ๑ ล้าน เป็นทุนริเริ่มการสร้างตึกที่ทำการบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา กษัตริย์ โดยพระราชทานนามตึกว่า  “ตึก มหิดล”  เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติคุณในด้านสังคมสงเคราะห์ของสมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร    อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดตึกนี้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๐๘

   


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ่ายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าเช่า ที่ดิน อันเป็นที่ตั้งของ “ตึกมหิดล” เดือนละ ๔๐๐.- บาท ตั้งแต่เดือนกันยายน  ๒๕๐๖ จนกระทั่งปัจจุบัน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ขณะนี้สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ มีสมาชิกจำนวน ๘๗๔ องค์การ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

   
วิสัยทัศน์
เป็นองค์การชั้นนำของภาคเอกชนในการส่ง เสริม สนับสนุน ประสาน และพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะก่อให้เกิดระบบสวัสดิการสังคมที่ สมบูรณ์

พันธกิจ

๑. ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม
๓. ร่วมมือ ประสานงาน และบูรณาการการทำงานกับองค์การสมาชิก องค์การภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค่านิยม
ยึดมั่นอุดมการณ์  สืบสานคุณธรรม  เน้นย้ำบริการ  ประสานงานเครือข่าย