ข่าวกิจกรรมกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการจัดแข่งม้าการกุศล เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ราชตฤณมัยสมาคมฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ Blu - O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน
 
 

คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
นำกระเช้าดอกไม้อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
ดร.มานิธ มานิธิคุณ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
ณ ดาวใจโอเปร่าเฮาส์ กรุงเทพฯ

 
 
มูลนิธิพลเอก สิงหา - พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ การป้องกันปัญหาสุขภาพ และกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน โดยเริ่มโครงการในวันพุธแรกของเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลที่จะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โดยมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายกสมาคมผู้นำสตรี พัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ให้คำชี้แนะและอบรมแก่กลุ่มเยาวชน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดสรรเงินทุน ในคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาคจาก นางญาณรักษ์ มานิธิคุณ จำนวน 100,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยมี นายสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และ นางปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เกียรติร่วมในพิธี
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท โตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้า “รวมน้ำใจ ห่วงใยสังคม” ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 200,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จาก นางสาวบุษกร
ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 
 
นางบุษรา  เทพชาตรี  ประธานโครงการไทย - อิลลินอยส์ และคณะเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่  พลเอก สิงหา  เสาวภาพ  ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สมัย พ.ศ. 2560 - 2663 โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนางยุวดี  นิ่มสมบุญ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2560
 
 
นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร รับมอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแด่วีระบุรุษทหารชายแดนภาคใต้ จัดโดย บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทคู่ค้า เป็นเงินจำนวน 44,000.- บาท จาก นายฐิติวัชร์ ปาตัก ผู้ประสานงานโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแด่วีระบุรุษทหารชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
 
 
นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง  เลขาธิการ  และประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่าย  ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2560   ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2560
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รักษาการรองเลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะ ถวายพานพุ่มดอกมะลิ แด่ พระโสภณวิริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
 
 
สมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ บำบัดจิต เบิกบานใจ ใกล้ธรรมะ โดยมี ท่านจันทร์ ฉายา จันทเสฏโฐ จากสำนักสันติอโศก เป็นผู้บรรยายธรรม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ สโมสรทหารปืนใหญ่ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 
 
ศูนย์ศึกษาและวัฒนธรรมหน่วยที่ 101 วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ตำบลหล่มศักดิ์ อำเภอหล่มศักดิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2560
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาคนตาบอด จ.นนทบุรี ได้จัดโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560 และทุกวันเสาร์แรกของเดือน เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตามวิถีพุทธ