การดำเนินงาน
 
     
              สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดำเนินงานตามนโยบายสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการถาวร ๔ คณะ และงานที่ขึ้นตรงกับประธานสภา ดังนี้

 
  ๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย    
    ประธานสภาและรองประธานสภา ๔ คน และกรรมการอำนวยการ ๔๗ คน    
  ๒. คณะกรรมการถาวร ๔ คณะ ประกอบด้วย    
    ๒.๑ คณะกรรมการบริหาร    
      นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ประธาน  
      ๒.๑.๑ คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่    
        นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ประธาน  
     

๒.๑.๒

คณะกรรมการฝ่ายแก้ไขข้อบังคับและระเบียบสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ    
        นายอรรถยุทธ  ลียะวณิช ประธาน  
     

๒.๑.๓

คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ    
        นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธาน  
     

๒.๑.๔

คณะทำงานประเมินผล การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่    
        นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธาน  
    ๒.๒ คณะกรรมการเงินและงบประมาณ    
      นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ ประธาน  
      ๒.๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง    
        นางพัชนี   เธียรธวัช ประธาน  
      ๒.๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายดูแลทรัพย์สิน    
        นางพัชนี เธียรธวัช ประธาน  
      ๒.๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายตรวจรับ    
        นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธาน  
    ๒.๓ คณะกรรมการโครงการและวางแผน    
      แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม ประธาน  
      ๒.๓.๑ คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน    
        นางขนิษฐา เทวินทรภักติ ประธาน  
      ๒.๓.๒ คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาคนพิการ    
        นางวิไลวรรณ ลายถมยา ประธาน  
      ๒.๓.๓ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม    
        นายชินชัย ชี้เจริญ ประธาน  
        ๒.๓.๓.๑ คณะกรรมการฝ่ายผู้สูงอายุและสุขอนามัย    
                    พลตรีหญิง พูลศรี  เปาวรัตน์ ประธาน  
        ๒.๓.๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสตรี    
                    นางปิยดา นราดุลย์ ประธาน  
        ๒.๓.๓.๓ คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน    
                    นายพัชร์ เคียงศิริ ประธาน  
        ๒.๓.๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร    
                    นายทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ ประธาน  
    ๒.๔ คณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน    
      พลเอก สิงหา  เสาวภาพ ประธาน  
      ๒.๔.๑ คณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุน    
        ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธาน  
      ๒.๔.๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน    
        ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธาน  
      ๒.๔.๓ คณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดสรรเงินทุน    
        แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม ประธาน  
      ๒.๔.๔ คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน    
        ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต ประธาน  
  ๓. งานที่ขึ้นตรงกับประธานสภา ประกอบด้วย    
    ๓.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสรรสลากกินแบ่งรับบาลและสลากการกุศล    
      พลเอก สิงหา

เสาวภาพ

ประธาน  
    ๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายวันสำคัญ และประสานงานโครงการพระราชดำริ    
     

พลเอก สิงหา

เสาวภาพ

ประธาน  
    ๓.๓

คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิกสมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ

   
      พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธาน  
    ๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน    
      พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธาน  
    ๓.๕ คณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ    
     

ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส

โนนุช

ประธาน  
    ๓.๖ คณะกรรมการฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์    
     

ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส

โนนุช

ประธาน  
    ๓.๗ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบภายใน    
      นายอรรถยุทธ ลียะวณิช ประธาน  
    ๓.๘

คณะกรรมการฝ่ายศาสนาและพัฒนาจิตใจ

   
     

นางศุลีมาศ

สุทธิสัมพัทน์

ประธาน  
    ๓.๙ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ    
      ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต ประธาน  
    ๓.๑๐  คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    
      ศ.ระพีพรรณ คำหอม ประธาน  
    ๓.๑๑ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    
      ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ประธาน  
    ๓.๑๒ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่    
      พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธาน  
    ๓.๑๓

คณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา

   
      นางอารยา อรุณานนท์ชัย ประธาน  
           
  สำนักงานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  
 

สำนักบริหารงานกลาง
โทร. ๐ – ๒๓๕๔ – ๗๕๒๘

สำนักบริการ อาคาร และสถานที่
โทร. ๐ – ๒๓๕๔ – ๗๕๔๑

สำนักการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์
โทร. ๐ – ๒๓๕๔ – ๗๕๓๙

สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
โทร. ๐ – ๒๓๕๔ – ๗๕๒๐

 

สำนักจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศล
โทร. ๐ – ๒๓๕๔ – ๗๕๒๗

สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ
โทร. ๐ – ๒๖๖๘ – ๓๒๕๕

สำนักสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
โทร. ๐ – ๒๓๕๔ – ๔๐๕๙

สำนักส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
โทร. ๐ – ๒๓๕๔ – ๗๕๖๓

สำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร. ๐ – ๒๓๕๔ – ๗๕๕๑